ผลกระทบทางลบ

Posted on Posted in โรงพิมพ์

ผลกระทบทางลบ

1.ไทยต้องปฏิบัติตามพันธกรณีที่ผูกพันไว้กับองค์การการค้าต่างๆ อย่าเคร่งครัด

2.ทำให้ผู้ผลิตไทยต้องลงทุนปรับปรุงการผลิตภายในประเทศให้สอดคล้องกับกฏเกณฑ์

3.การเปิดตลาดสินค้า ทำให้ผู้ผลิตในประเทศต้องแข่งขันกับต่างประเทศอย่างรุนแรงจะมีสินค้าและบริการจากต่างประเทศเข้ามาแข่งขันกับตลาดภายในประเทศมากขึ้น

4.การขยายกลุ่มเศรษฐกิจของกลุ่มอเมริกาและกลุ่มยุโรป เป็นผลให้ประเทศผู้ผลิตและผู้บริโภครายใหญ่ของโลก คือสหรัฐฯและสหภาพยุโรป

5.การเปิดตลาดสินค้าเกษตร23รายการ สินค้าหลายรายการไทยต้องนำเข้ามาใช้ในประเทศอยู่แล้ว เช่น เมล็ดพันธุ์หอมใหญ่ ข้าวโพด ถั่วเหลือง และกากถั่วเหลือง แต่สินค้าบางรายการที่ไทยแข่งขันไม่ได้อาจจะส่งผลกระทบต่อตลาดสินค้าเกษตรของไทย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *