การแข่งขันในลักษณะการประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกัน

Posted on

จำนวนผู้ประกอบการในธุรกิจอุตสาหกรรมนั้น ๆ ถ้ามีจำนวนมากการแข่งขันก็มาก ถ้ามีจำนวนน้อย การแข่งขันก็มีน้อย

ความต้องการของสินค้า ถ้าสินค้ามีความต้องการมาก และการการผลิตสินค้า และบริการของอุสาหกรรมเติบโตตาม

ผู้ประกอบกรเดิม ถ้ามีการขยายการลงทุนในทรัพย์สินค้าถาวรในปริมาณมากจะทำให้มีการแข่งขันต่ำลง เนื่องจากผู้ผลิตรายใหม่จะเข้าตลาดได้ยาก

การสร้างนวตกรรมของสินค้า และบริการให้มีความหลากหลายมากขึ้น จำทำให้การแข่งขันลดต่ำลงได้

การเปลี่ยนแปลงใจไปใช้สินค้ายี่ห้อต่าง ๆ ในระดับราคา คุณภาพเดียวกันได้ง่ายการแข่งขันของธุรกิจก็จะมีมาก ตรงกันข้ามถ้าเปลี่ยนไปใช้สินค้าที่ราคาสูงและมีน้อย การแข่งขันของธุรกิจก็จะลดลง โรงพิมพ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *