ผู้ร่วมลงทุนทที่ดีควรจะมีสิ่งคล้ายคลึงกัน

Posted on Posted in โรงพิมพ์

โดยเฉพาะพื้นฐานที่ใกล้เคียงกันก็จะเป็นตัวยึดให้อยู่ด้วยกัน พื้นฐานที่สำคัญนั้นได้แก่ การศึกษาไม่แตกต่างกันมากสามารถสื่อกันได้ดี พูดภาษาเดียวกัน มีทัศนคติที่เหมือนกัน อยู่ใกล้เคียงกัน มีประสบการณ์เคยธุรกิจและบริหารงานมาก่อน มีชีวิตที่เคยต่อสู้มาในอดีตตรงกัน นอกจากนั้นยังมีความเคารพเกรงใจซึ่งกันและกัน มีความตั้งใจอย่างสูงที่จะผลักดันสิ่งต่างๆ ให้ไปในทิศทางเดียวกัน บรรลุเป้าหมายความก้าวหน้าของธุรกิจในอนาคต ความสำเร็จที่ว่างไว้จะเป็นไปได้อยู่ที่การปฏิบัติต่อกันทั้งสอง ควรจะขจัดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการสื่อสารที่ไม่เข้าใจ จะต้องมีการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ร่วมลงทุนถึงปัญหาหรือนโยบายที่จะต้องให้พนักงานปฏิบัติ หากมีปัญหาที่ผ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่เห็นด้วย ต้องนำมาหารือ หาข้อยุติเพื่อให้ผู้ปฏิบัตินำไปปฏิบัติ มิใช่ให้นำข้อขัดแย้งนั้นไปสั่งพนักงานให้ปฏิบัติ โดยเฉพาะถ้าสั่งคนละทีสั่งไม่เหมือนกันพนักงานจะสับสนเป็นผลเสียต่อธุรกิจของท่านเอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *